Obchodní Podmínky

Obchodní Podmínky - Infrasauny a elektrické nářadí Makita, Bosch, Hitachi, Narex, Metabo..

jadal.cz

Obchodní Podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) podnikatele Jakub Vlachý., se sídlem Kubánské nám. 1290/26, Praha 10, PSČ 10000 a provozovnou V Olšinách 966/21, Praha 10, 10000, identifikační číslo: 1003804233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123096 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jadal.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jadal.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),způsobu úhrady kupní ceny 

- zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Podmínky pro prodej na splátky CETELEM naleznete dole v přílohách

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

ZÁRUČNÍ DOBA

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a její délka je stanovena občanským a obchodním zákoníkem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zacházením a na běžné opotřebení způsobené používáním.

Prodávající poskytne záruku na výrobky v trvání:

 • 24 měsíců
 • 12 měsíců na nářadí Bosch - platí pro  nářadí modré řady - pro profesionály, pneumatické nářadí a měřící techniku, kdy kupujícím je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, apod. Tento zákazník kupuje nářadí pro svoji obchodní nebo podnikatelskou činnost, požaduje uvedení své firmy při vystavování úplného daňového dokladu a na příslušném dokladu požaduje uvedení DPH, atd. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu, která je řízena obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby. Společnost Robert Bosch poskytuje 12 měsíců záruční doby od data prodeje. Podrobné Záruční podmínky Bosch naleznete ZDE
 • 36 měsíců na profi nářadí AEG, Milwaukee, Metabo a Bosch (po registraci a splnění podmínek)

Prodloužená záruka:

 • 3 letá záruka AEG a Milwaukee šipkaKlikněte zde
 • 3 letá záruka na modré nářadí Bosch při splnění  podmínek a zaregistrování se na stránkách Bosch. šipkaKlikněte zde
  3 letá záruka Metabo - registrace
   šipkaKlikněte zde

REKLAMACE

V případě, že se v záruční době – její délka viz. Záruka – vyskytne u zakoupeného zboží závada – porucha, bránící jeho užívání, postupujte takto:

1. Co nejdříve nás kontaktujte nejlépe e-mailem (info@jadal.cz) a sdělte nám:

 • typ a výrobní číslo reklamovaného nástroje
 • důvod reklamace (pokud možno co nejpřesnější popis závady)
 • datum nákupu a číslo daňového dokladu

2. Reklamovaný výrobek včetně kopie daňového dokladu, originálního záručního listu (u zn. Bosch a Makita postačí daňový doklad) a popisu poruchy zašlete nebo přineste na naší adresu.

 • Podle zákona musíme reklamaci vyřešit do 30 dnů, ale většinou proces netrvá déle než dva týdny. V případě, že by se u reklamovaného zboží vyskytl nějaký problém, budeme Vás informovat a domluvíme se na dalším postupu.
 • Za případné chyby v informacích, u fotek a technických popisech produktů, které máme převzaty od našich distributorů, nemůžeme 100% ručit. Předem se proto omlouváme.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • zboží musí být v takovém stavu, jak jste ho převzali od dopravce, v opačném případě máme nárok si účtovat vynaložené náklady za uvedení zboží do původního stavu.
 • musí být kompletní – včetně veškerého příslušenství
 • nesmí být použité či jinak poškozené
 • k vrácenému zboží musí být přiložen doklad o koupi

DÁRKY:

 • Zákazník obdrží u avízovaného zboží dárek za 1,-kč, pokud není konkrétní dárek skladem, může být nahrazen jiným věcným prostředkem.

STORNO OBJEDNÁVKY - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Zákazník má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. (Nevztahuje se na objednávky provedené podnikatelem nebo firmou - řídí se obchodním zákoníkem).
 • V případě, že Prodejce nepředal Zákazníkovi informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odst. 4 a 6 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 • Uplatní-li Zákazník právo na odstoupení od smlouvy podle prvních dvou bodů, má Prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Jestliže Zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy podle bodu VII-a nebo VII-b, je Prodejce zároveň povinen vrátit Zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, nejdříve však poté, co Zákazník vrátí převzaté zboží Prodejci dle čl. XI.
 • Dojde-li k vrácení zboží, Zákazník zároveň potvrdí Prodejci dobropis na vracené zboží.
 • Bude-li Zákazník vracet zboží osobním předáním, potvrdí Prodejci dobropis při osobním předání současně s předáním zboží.
 • Jestliže bude Zákazník zboží vracet odesláním Prodejci, zašle Prodejce Zákazníkovi po obdržení zboží dobropis v písemné či elektronické podobě, který Zákazník podepíše a zašle jej do 7 dnů od jeho obdržení zpět na adresu Prodávajícího. Zboží při vrácení není možné posílat na dobírku, vrácení peněz probíhá na účet zákazníka a to v době do 30-ti dnů od převzetí vráceného zboží.
 • Ustanovení se nevztahují na odběratele, který není spotřebitelem.
 • Výjimečně může dojít ke stornu objednávky dodavatelem, to se stává případě, že Vámi objednané zboží se přestalo vyrábět a jeho zásoby byly doprodány, nečekaně došlo k výrazné změně ceny, objednací lhůta se neúměrně prodlužuje apod.. V tomto případě Vás budeme okamžitě kontaktovat a domluvíme další postup.

Pokud se zboží rozhodnete vrátit, zašlete nám, prosím , písemně (emailem) informaci:

 • že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy
 • jaké zboží chcete vrátit
 • číslo Vaší objednávky
 • datum převzetí zboží
 • způsob jakým chcete vrátit peníze

Poté zboží pečlivě zabalte a zašlete na naší adresu. Zboží nezasílejte na dobírku! Peníze Vám budou vráceny -  po překontrolování zboží a údajů - do 30-ti dnů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Informace o zákaznících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a jsou chráněny proti zneužití.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Osobně v našem obchodě - provozovně nebo na pobočce Uloženka.cz. Při objednávání zaškrtnete osobní odběr. Pozn.: doporučujeme, aby jste si při osobním odběru v našem obchodě zkontrolovali celý obsah zakoupeného zboží. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel. Děkujeme za pochopení. Objednané zboží a zboží ze servisu je připraveno k vyzvednutí po dobu 14 dnů po potvrzení (formou sms nebo emailu), po té objednávky stornujeme, u servisovaného zboží účtujeme za každý započatý den poplatek za skladné 30,-Kč.

Přebíráte od přepravce - potvrzujete přepravci, že zboží bylo dodáno v nepoškozeném stavu. Při nepřiměřeném poškození obalu doporučujeme zboží vrátit nebo, ještě v přítomnosti dopravce, kontaktovat naší společnost.

ZPŮSOB PLATBY:

 • Hotově - platíte při osobním odběru u nás nebo na pobočce Uloženka.cz.
 • Dobírkou - platíte hotově při převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce (Česká pošta, DPD, Expresní dobírka) zaplatíte hotově částku, která je uvedena v potvrzení objednávky, které jste od nás po objednání obdrželi. Přepravce Vám na uvedenou částku vystaví doklad o převzetí hotovosti, daňový doklad (sloužící též jako záruční list !!) naleznete přibalený v zásilce.
 • Převodem na účet č. 239071791/0300 (IBAN: CZ23 0300 0000 0002 3907 1791), BIC (SWIFT): CEKOCZPP. Variabilní symbol uvádějte ten, který je v potvrzení objednávky v e-mailu. Po zaplacení bankovním převodem z Vašeho účtu a připsání částky na náš účet č. 239071791/0300 je zboží automaticky odesláno na Vaši adresu, zásilku od přepravce (Česká pošta, DPD …) pouze převezmete. Nebo jej lze vyzvednout osobně v našem obchodě.
 • Platba na splátky přes spol. CETELEM (účtujeme si manipulační poplatek 89,-Kč s DPH)
 • U osobního odběru v Bratislavě prostřednictvím Ulozenka.cz bude platba v Eurech (kurz: 24.4 Kč / 1 EUR)

Pozn.:  Za objednané zboží, které není skladem u nás na prodejně a je v hodnotě vyšší než 25.000,- Kč s DPH, je nutno uhradit předem zálohu 50% z ceny zboží buď předem na náš účet nebo osobně na prodejně (dostanete potvrzení - bude vystavena zálohová faktura). Děkujeme za pochopení.

Daňový doklad (sloužící též jako záruční list) naleznete přibalený v zásilce.

Platbu odběratelů ze SR lze uskutečnit pouze převodem předem na účet. Na dobírku (v hotovosti) lze jen prostřednictvím služby Uloženka.cz nebo po dohodě s námi.

Způsob dopravy:

 • Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím služby DPD, České pošty, Expresní dodávky po Praze.
 • Nebo osobní odběr v naší prodejně (V Olšinách 966/21, 10000, Praha 10 - Vršovice).

Ceny přepravy:

U objednávek účtujeme poplatek za poštovné a doběrečné, dohromady ve výši:

 • 0,-Kč (Osobní odběr v naší prodejně Praha 10 - Vršovice, V Olšinách 966/21, 10000)
 • 29,-Kč (Osobní odběr na pobočce Uloženka.cz při platbě PŘEDEM - převodem)
 • 49,-Kč (Osobní odběr na pobočce Uloženka.cz při platbě v hotovosti)
 • 99,-Kč (Přepravní služba - Balík Do ruky do 30kg - platba PŘEDEM - převodem, dodávka do 24h, sms nebo e-mail avízo)
 • 99,-Kč (Balík Na Poštu do 30kg - platba PŘEDEM - převodem, dodávka do 24h, sms nebo e-mail avízo)
 • 124,-Kč (Přepravní služba - Balík Do ruky do 30kg - dobírka, dodávka do 24h, sms e-mail avízo)
 • 124,-Kč (Balík Na Poštu do 30kg - dobírka, dodávka do 24h, sms e-mail avízo)
 • 250,-Kč (Balík od 30-50kg - platba PŘEDEM - převodem)
 • 300,-Kč (Balík od 30-50kg - dobírka)
 • 799,-Kč (Balík nad 50kg, nadrozměrná zásilka - obvodová délka nad 300 cm: 2x šířka + 2x výška + délka)
 • 330,-Kč (Česká pošta - Přeprava do SR do 20kg-  platba zboží předem-převodem nebo na dobírku (+40,-). Náš účet IBAN: CZ23 0300 0000 0002 3907 1791)
 • 500,-Kč (Česká pošta - Přeprava do SR - balíky nad 20kg - platba zboží převodem nebo na dobírku (+40,-) po zaplacení zálohy na poštovné ve výši 500,-Kč. Náš účet IBAN: CZ23 0300 0000 0002 3907 1791)
 • Kurz 1 Euro je 24,4 Kč
 • Pozn.: všechny ceny jsou vč. DPH, u platby na splátky účtujeme manipulační poplatek 89,-Kč s DPH.

Upozornění: Vzhledem ke zvýšení DPH se ceny mohou nepatrně lišit max. o 1% (platí do odvolání).

Upozornění: v kamenném obchodě jsou ceny cca o 5-10% vyšší než na internetu, doporučujeme tedy provést objednávku přes náš web, mailem nebo  telefonicky. Při platbě kartou se automaticky přičítá poplatek +1,7% z ceny zboží.

Soubory ke stažení
CETELEM - Podmínky.doc81 kB
CETELEM Dokumentace k financovani.pdf170 kB
Doklady - občan EU_final_01-02-12.docx15 kB
Doklady_final_01-02-12.docx14 kB

Váš dotaz

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam
Copyright © www.jadal.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.jadal.cz