Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) podnikatele Jakub Vlachý., se sídlem Kubánské nám. 1290/26, Praha 10, PSČ 10000 a provozovnou V Olšinách 966/21, Praha 10, 10000, identifikační číslo: 1003804233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123096 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jadal.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jadal.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny 

- zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

ZÁRUČNÍ DOBA

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a její délka je stanovena občanským a obchodním zákoníkem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zacházením a na běžné opotřebení způsobené používáním.

Prodávající poskytne záruku na výrobky v trvání:

 • 24 měsíců
 • 12 měsíců na nářadí Bosch - platí pro  nářadí modré řady - pro profesionály, pneumatické nářadí a měřící techniku, kdy kupujícím je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, apod. Tento zákazník kupuje nářadí pro svoji obchodní nebo podnikatelskou činnost, požaduje uvedení své firmy při vystavování úplného daňového dokladu a na příslušném dokladu požaduje uvedení DPH, atd. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu, která je řízena obchodním zákoníkem, který neurčuje délku záruční doby. Společnost Robert Bosch poskytuje 12 měsíců záruční doby od data prodeje. Podrobné Záruční podmínky Bosch naleznete ZDE.
 • 36 měsíců na profi nářadí AEG, Milwaukee, Metabo a Bosch (po registraci a splnění podmínek)

Prodloužená záruka:

 • 3 letá záruka AEG a Milwaukee - registrace šipka Klikněte zde
 • 3 letá záruka na modré nářadí Bosch při splnění  podmínek a zaregistrování se na stránkách Bosch. šipka Klikněte zde
  3 letá záruka Metabo - registrace
  šipka Klikněte zde

REKLAMACE

V případě, že se v záruční době – její délka viz. Záruka – vyskytne u zakoupeného zboží závada – porucha, bránící jeho užívání, postupujte takto:

1. Co nejdříve nás kontaktujte nejlépe e-mailem (info@jadal.cz) a sdělte nám:

 • typ a výrobní číslo reklamovaného nástroje
 • důvod reklamace (pokud možno co nejpřesnější popis závady)
 • datum nákupu a číslo daňového dokladu

2. Reklamovaný výrobek včetně kopie daňového dokladu, originálního záručního listu (neplatí pro zn. Bosch a Makita) a popisu poruchy zašlete na naší adresu.

 • Do dvou pracovních dnů Vás budeme kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu (tzn. zda bude výrobek v zákonné lhůtě do 30 dní opraven nebo vyměněn za nový).
 • Za případné chyby v informacích, u fotek a technických popisech produktů, které máme převzaty od našich distributorů, nemůžeme 100% ručit. Předem se proto omlouváme.

Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • zboží musí být v takovém stavu, jak jste ho převzali od dopravce
 • musí být kompletní – nerozbalené včetně veškerého příslušenství
 • nesmí být použité či jinak poškozené
 • k vrácenému zboží musí být přiložen doklad o koupi

STORNO OBJEDNÁVKY - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Zákazník má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.
 • V případě, že Prodejce nepředal Zákazníkovi informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53 odst. 4 a 6 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
 • Uplatní-li Zákazník právo na odstoupení od smlouvy podle prvních dvou bodů, má Prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Jestliže Zákazník uplatní právo na odstoupení od smlouvy podle bodu VII-a nebo VII-b, je Prodejce zároveň povinen vrátit Zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, nejdříve však poté, co Zákazník vrátí převzaté zboží Prodejci dle čl. XI.
 • Dojde-li k vrácení zboží, Zákazník zároveň potvrdí Prodejci dobropis na vracené zboží.
 • Bude-li Zákazník vracet zboží osobním předáním, potvrdí Prodejci dobropis při osobním předání současně s předáním zboží.
 • Jestliže bude Zákazník zboží vracet odesláním Prodejci, zašle Prodejce Zákazníkovi po obdržení zboží dobropis v písemné či elektronické podobě, který Zákazník podepíše a zašle jej do 7 dnů od jeho obdržení zpět na adresu Prodávajícího. Zboží při vrácení není možné posílat na dobírku, vrácení peněz probíhá na účet zákazníka a to v době do 30-ti dnů od převzetí vráceného zboží.
 • Ustanovení se nevztahují na Odběratele, který není spotřebitelem.
 • Výjimečně může dojít ke stornu objednávky dodavatelem, to se stává případě, že Vámi objednané zboží se přestalo vyrábět a jeho zásoby byly doprodány, nečekaně došlo k výrazné změně ceny, objednací lhůta se neúměrně prodlužuje apod.. V tomto případě Vás budeme okamžitě kontaktovat a domluvíme další postup.

Pokud se zboží rozhodnete vrátit, zašlete nám, prosím , písemně (emailem) informaci:

 • že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy
 • jaké zboží chcete vrátit
 • číslo Vaší objednávky
 • datum převzetí zboží
 • způsob jakým chcete vrátit peníze

Poté zboží pečlivě zabalte a zašlete na naší adresu. Zboží nezasílejte na dobírku! Peníze Vám budou vráceny -  po překontrolování zboží a údajů - do 30-ti dnů.

Poštovné za vrácené zboží nevracíme a v případě vrácení peněz poštovní poukázkou Vám z vrácené částky bude odečten poštovní poplatek za složenku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Informace o zákaznících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a jsou chráněny proti zneužití.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

 • Osobně v našem obchodě - provozovně, při objednávání zaškrtnete osobní odběr.
 • Přebíráte od přepravce - potvrzujete přepravci, že zboží bylo dodáno v nepoškozeném stavu. Při nepřiměřeném poškození obalu doporučujeme zboží vrátit nebo, ještě v přítomnosti dopravce, kontaktovat naší společnost.

ZPŮSOB PLATBY:

 • Hotově - platíte při osobním odběru u nás.
 • Dobírkou - platíte hotově při převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce (Česká pošta, DPD, Expresní dobírka) zaplatíte hotově částku, která je uvedena v Potvrzení objednávky, které jste od nás po objednání obdrželi. Přepravce Vám na uvedenou částku vystaví doklad o převzetí hotovosti, daňový doklad (sloužící též jako záruční list !!) naleznete přibalený v zásilce.
 • Převodem na účet č. 239071791/0300 (IBAN: CZ23 0300 0000 0002 3907 1791), BIC (SWIFT): CEKOCZPP. Jako Variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Po zaplacení bankovním převodem z Vašeho účtu a připsání částky na náš účet č. 239071791/0300. je zboží automaticky odesláno na Vaši adresu, zásilku od přepravce (Česká pošta, DPD …) pouze převezmete. Nebo jej lze vyzvednout osobně v našem obchodě.

Daňový doklad (sloužící též jako záruční list) naleznete přibalený v zásilce.

Platbu odběratelů ze SR lze uskutečnit pouze převodem předem na účet. Nelze na dobírku.

Způsob dopravy:

 • Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím služby PPL, České pošty
 • Nebo osobní odběr v naší prodejně (V Olšinách 966/21, 10000, Praha 10 - Vršovice).

Ceny přepravy po ČR:

 •  99,-Kč (Česká pošta - platba převodem - Obchodní balík, dodávka do 24h, e-mail avízo),
 • 129,-Kč (Česká pošta - dobírka - Obchodní balík, dodávka do 24h, e-mail avízo),
 • 155,-Kč (DPD - platba převodem - dodávka do 24h, sms avízo den předem a v den doručení)
 • 185,-Kč (DPD - dobírka - dodávka do 24h, sms avízo den předem a v den doručení)
 • 199,-Kč Expresní dodávka po Praze tentýž den (platí po telefonické domluvě)
 • 299,-Kč (DPD - balík nad 30kg - platba předem - převodem)
 • 319,-Kč (DPD - balík nad 30kg - dobírka)
 • 500,-Kč (TOPTRANS - balík nad 50kg, nadrozměrná zásilka - obvodová délka nad 300 cm: 2x šířka + 2x výška + délka)
 • 300,-Kč (Česká pošta - Přeprava do SR -  platba zboží převodem nebo na dobírku po zaplacení zálohy na poštovné ve výši 500,-Kč. Náš účet IBAN: CZ23 0300 0000 0002 3907 1791)
 • 500,-Kč (Česká pošta - Přeprava do SR - balíky nad 30kg - platba zboží převodem nebo na dobírku po zaplacení zálohy na poštovné ve výši 500,-Kč. Náš účet IBAN: CZ23 0300 0000 0002 3907 1791)
 • Pozn.: všechny ceny jsou vč. DPH


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace