EUR

Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Jakub Vlachý se sídlem Praha 10 – Vršovice, Kubánské náměstí 1290/26, PSČ 100 00, IČ: 68 86 03 40 a provozovnou JADAL.cz, Průběžná 1548/90, Praha 10, 10000, identifikační číslo: 1003804233, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12309 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.jadal.cz/ dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Jakub Vlachý dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat obchod  JADAL.cz (Jakub Vlachý) o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@jadal.cz nebo na provozovnu naší společnosti:

JADAL.cz.
Průběžná 1548/90
100 00 Praha 10 - Strašnice

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http (https)
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od internetového obchodu JADAL.cz (Jakub Vlachý) dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. JADAL.cz (Jakub Vlachý) nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od JADAL.cz (Jakub Vlachý) nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak JADAL.cz (Jakub Vlachý) zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Objednávka z e-shopu: www.JADAL.cz

Poznámka k záznamu: V případě realizace objednávky prostřednictvím internetového obchodu: www.jadal.cz , dojde k evidenci osobních údajů.

Právní titul:         Plnění smlouvy

Osobní údaje:     Jméno, příjmení , fakturační adresa, dodací adresa, číslo bankovního účtu, DIČ fyzické osoby, e-mail, telefon

Účel zpracování: Vyřízení a dodání objednávky

Doba zpracování: Neomezeně

Přihlášení k odběru novinek

Poznámka k záznamu: Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci odběru newsletteru našeho webu www.jadal.cz

Právní titul:         Plnění smlouvy

Osobní údaje:     Jméno, příjmení , adresa, DIČ fyzické osoby, e-mail, telefon

Účel zpracování: Odesílání novinek a akcí (newsletterů)

Doba zpracování: Neomezeně

Poznámka: Odhlášení a přihlášení k odběru novinek naleznete ZDE.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby

Podmínky ochrany osobních údajů - doplnění
I .Ochrana osobních údajů
1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, objednávky po telefonu
nebo samotným používáním služeb uživatel potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že
vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje
zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (fakturační údaje,
email, telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních
údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
1.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových
služeb (osobní údaje nejsou ukládány ve 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z
hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o
zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i
softwarového perimetru, ale nenese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let
od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních
údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů
dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno
jeho právo na ochranu osobních údajů.
1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele
plnit.
1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
1.11 Uživatel závazným potvrzením objednávky:
1.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních
materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne
však častěji, než 1x týdně, a zároveň
1.11.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995
Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně
souhlasí.
1.11.3 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na adrese info@jadal.cz.
1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro
analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné
technologie.
II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)
2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je
správcem těchto údajů.
2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal
přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na
https://www.jadal.cz/cz-texty-2.html (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení
uživatelského účtu.
2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 1.4
těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje
shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje
zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.
2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
a) běžné osobní údaje,
b) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností (do kterých
spadají hesla a přístupy, data, která mohou obsahovat další osobní údaje za účelem splnění služeb
2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem: informování o novinkách a akcích, budoucích telefonických objednávek, dohledávání ztracených daňových dokladů atd. formou licenční smlouvy.
2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelu podle čl. těchto
podmínek, a to na území Evropské unie.
2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k
výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků
z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR,
kterým je poskytovatel hostingu aplikace Shop5. Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do
zpracování dalšího zpracovatele osobních údaju, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech
zamýšlených změnách týkajících se prijetí dalších zpracovatelu nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost
vyslovit vuči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelum v postavení zpracovatele
osobních údaju stejné povinnosti na ochranu osobních údaju, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.
2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údaju bude zabezpečeno zejména následujícím zpusobem:
1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon
veškerých činností potřebných pro poskytování eshopové platformy Shop5 formou licenční smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údaju tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému prístupu k údajum, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
prenosum, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně
nepretržitě po dobu zpracovávání údaju zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údaju, vyplývající z
právních predpisu.
3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou
důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a
přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údaju podléhá interním bezpečnostním predpisum Poskytovatele.
5. K osobním údajum budou mít prístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelu dle čl. 2.8 těchto
podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údaju a každá taková osoba bude
pristupovat k osobním údajum pod svým jednoznačným identifikátorem.
6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatreních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro
Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to
možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR;
stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a
informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 1.6 těchto podmínek, je Poskytovatel
povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě
zvláštního zákona.
9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této
smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel
pověřil.
2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit
řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro
plnění těchto podmínek.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 těchto podmínek.
3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím
souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu
akceptuje.
3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou
verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
3.4 Poskytovatel se zříká veškeré odpovědnosti za ztrátu, nebo jiné zneužití osobních údajů majitele eshopu.
3.5 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 606 123 417, jakub.vlachy@jadal.cz.
3.6 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.

Seznam Zpracovatelských smluv GDPR

Zahraniční služby

Google (Ads Data Processing Terms)
Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
Mailchimp (Privacy Policy)
Freshdesk (Privacy Policy, Data Security)
Toggl (Privacy Policy)
Basecamp (Terms of Service)
Facebook (Data Policy)
Gdrive (Data Processing and Security Terms (Customers), Data Processing and Security Terms (Partners))
Dropbox (Privacy Policy, Business Agreement)
Amazon (Amazon Privacy Notes, AWS Data Privacy)
Facebook (Data Policy)
Twitter (Terms of Service, Privacy Policy)
LinkedIn(Data Processing Agreement)
Hotjar (Hotjar Data Processing Agreement)

České a slovenské služby

GoPay (Pravidla ochrany soukromí)
Daktela (VOP)
PayU (Všechny smlouvy)
Collabim (Licenční podmínky)
Sloneek (Zásady ochrany osobních údajů)
Raynet (VOP)
Sklik (Smluvní podmínky pro inzerenty)
Aukro (Pravidla ochrany osobních údajů)
SizeID (Všeobecné podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů)
Marketing Miner (Pravidla ochrany osobních údajů)
Glami (Podmínky použití)
Heureka (VOP, Ochrana soukromí)
Seznam (Zbozi.cz VOP)
Srovname (VOP)
Smartsupp (VOP, Prohlášení o ochraně osobních údajů)
Aukro (VOP)
SizeID (VOP)
AffilBox (VOP)
Uloženka (VOP)
Zásilkovna (VOP)
PPL (VOP)
Česká pošta (Poštovní podmínky)
Cofidis (Smlouvy)
Twisto (VOP)
PayPal (Privacy Policy)
GLS (Zásady ochrany osobních údajů)
Effectix (VOP, Privacy Policy)
Toptrans (http://www.toptrans.cz, gdpr@toptrans.cz)
FIO banka (Právní prohlášení)
Pohoda - Stormware (Nařízení GDPR a program POHODA)